ALGEMENE VOORWAARDEN ALLSETRA B.V.

I Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen AV, wordt verstaan onder:
1.1. Allsetra: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allsetra B.V.
1.2. Opdrachtgever: de partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Allsetra een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Allsetra en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
1.4. Alarmopvolging: het verifiëren van een ontvangen alarmmelding vanuit het GPS volgsysteem bij de opdrachtgever opgegeven personen en indien overeengekomen zal namens de opdrachtgever aangifte bij de politie worden verzorgd.
1.5. AlarmServiceCentrale: de door Allsetra benutte en aangewezen AlarmServiceCentrale waar de alarmmeldingen worden verwerkt.
1.6. Mobiel object: het voer- of vaartuig of de installatie waarop de producten en diensten betrekking hebben in ruime zin des woords.
1.7. Mobiele surveillance: de beveiligingsdienst die het gestolen mobiele object met behulp van een surveillanceauto volgt en observeert.
1.8. Particulier onderzoeker / rechercheur: Beschikt over een vergunning van het Ministerie van Justitie om gegevens te vergaren en te analyseren, veelal ten behoeve van het oplossen of voorkomen van een misdrijf.
1.9. Personeel: alle personen, al dan niet in dienst bij Allsetra, die door Allsetra worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
1.10. Abonnement: het recht om gebruik te maken van de software middels de ASP-service en het verkrijgen van support zoals vermeld in deze AV door Allsetra uiteen is gezet. De koop van apparatuur valt hier buiten. Er zijn verschillende abonnementen mogelijk op basis van de informatie die opdrachtgever wenst te krijgen. Het type dat door de opdrachtgever is gekozen, staat vermeld in de overeenkomst.
1.11. ASP-service: omvat het door Allsetra direct en/of indirect (middels derden) beschikbaar stellen van software middels een webapplicatie.
1.12. Distributeur: een rechtspersoon die het recht heeft om producten uit zijn eigen naam en voor zijn eigen risico te wederverkoper.
1.13. Back-up: reservekopieën van digitale data en/of bestanden.
1.14. Identificatiegegevens: login naam, password, adresseringsgegevens en/of andere codes.
1.15. Procesdata: de binnen de ASP-service door opdrachtgever en/of door derden ingevoerde gegevens, en/of gegenereerde gegevens.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst strekkende tot levering van een product en of dienst door Allsetra aan opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden zijn afgeweken. Naast deze algemene voorwaarden maakt ook de – Privacy verklaring Allsecom Group B.V. – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Allsetra B.V. en de klant.
2.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Allsetra en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.4. Allsetra behoudt zich het recht voor de AV te wijzigen. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.
2.5. De overeenkomst tussen partijen prevaleert boven de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Allsetra zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt een offerte of aanbieding na de betreffende termijn.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Allsetra opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Allsetra haar offerte of aanbieding baseert.
3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Allsetra niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5. Allsetra behoudt zich het recht voor haar offertes of aanbiedingen binnen twee werkdagen na aanvaarding daarvan door opdrachtgever te herroepen, indien het aanbod vrijblijvend is.

Artikel 4. Contractduur; leveringstermijnen en uitvoering van de overeenkomst; prijsverhoging
4.1. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor het einde van de overeenkomst. De opzegging heeft pas werking indien de opdrachtgever van de opzegging een schriftelijke bevestiging van Allsetra heeft ontvangen. Het tussentijds beëindigen van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is niet mogelijk. Indien er niet (tijdig schriftelijk) wordt opgezegd, zal de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde looptijd als de vorige overeenkomst worden voortgezet.
4.2. Nadat de overeenkomst is geëindigd zal Allsetra, geen actieve afhandeling meer plegen op eventueel binnenkomende signalen. Ook zullen de back-up gegevens worden verwijderd.
4.3. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
4.4. Allsetra heeft het recht (een deel van de) werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5. Indien Allsetra gegevens behoeft van opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Allsetra ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5. Betaling en incassokosten
5.1. Allsetra brengt de door haar te leveren diensten jaarlijks dertig dagen voor aanvang van de nieuwe termijn aan opdrachtgever in rekening, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Producten worden direct na levering aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, machtigt opdrachtgever Allsetra om betalingen van haar bankrekening af te schrijven. Na aanvaarding van de opdracht is Allsetra gerechtigd 50% van de jaarkosten voor het eerste jaar van de bankrekening van opdrachtgever af te schrijven. Na inbouw van de apparatuur wordt de overige 50% afgeschreven. Allsetra is gerechtigd om ter zake van de overige jaren, de jaarkosten voorafgaand aan het betreffende jaar van de bankrekening van opdrachtgever af te schrijven.
5.3. Indien Allsetra het verschuldigde bedrag van de bankrekening van opdrachtgever kan afschrijven, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. Tevens is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ten bedrage van 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00.
5.4. Allsetra heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders. Allsetra kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.5. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel zich op verrekening te beroepen.

Artikel 6. Reclames
6.1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door opdrachtgever schriftelijk te zijn gemeld en door Allsetra te zijn ontvangen. Opdrachtgever dient Allsetra in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6.2. Indien van een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient opdrachtgever alle door Allsetra gemaakte kosten te voldoen.
6.3. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Allsetra de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn ter keuze van Allsetra vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Allsetra te retourneren en de eigendom daarover aan Allsetra te verschaffen, tenzij Allsetra schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Allsetra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Allsetra is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7.2. Ingeval van overgenomen contracten van een derde partij is Allsetra niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inbouwfouten of onjuiste registratie van gegevens en/of kilometers voorafgaande aan de datum van overdracht.
7.3. Behoudens opzet of grove schuld door Allsetra of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaats vindt, is de vergoeding beperkt tot maximaal € 1.000,-.
7.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die opdrachtgever jegens Allsetra heeft, dienen of straffe van verval binnen 1 jaar na het moment waarop deze ontstaan dan wel opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk bij Allsetra te zijn ingediend.
7.5. Dit artikel geldt eveneens voor door Allsetra ingeschakelde derden.
7.6. Opdrachtgever vrijwaart Allsetra voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Allsetra toerekenbaar is.

Artikel 8. Intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie, boete
8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Allsetra of haar licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
8.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan een programma, merk, beveiliging of een aanduiding van de eigendomsrechten van Allsetra te verwijderen of te wijzigen.
8.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan Allsetra van programmatuur, apparatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en opdrachtgever zal Allsetra vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
8.4. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
8.5. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals zes maanden na beëindiging slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allsetra, medewerkers (die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst) van Allsetra in dienst nemen of direct of indirect, voor zich laten werken.
8.6. Bij schending van hetgeen in dit artikel vermeld, zal opdrachtgever aan Allsetra een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd zijn van € 5.000,00 per overtreding, alsmede van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een deel van de dag als een hele dag wordt gezien, met een maximum van € 100.000,00 onverminderd het recht van Allsetra de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 9. Overdracht
9.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst met Allsetra aan derden over te dragen zonder de expliciete schriftelijke instemming van Allsetra.
9.2. Een abonnement is slechts overdraagbaar in combinatie met de afgenomen apparatuur.
9.3. Een abonnement is gekoppeld aan een object. Indien het object wordt verkocht dan wel niet meer in het bezit is van Opdrachtgever dan wel niet meer bestaat, dan is de resterende duur van het abonnement niet overdraagbaar naar een ander object. Indien de nieuwe eigenaar van het object geen gebruik wil maken van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Allsetra, blijft de overeenkomst in handen van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen eigenaar meer is van het object en deze is overgedragen aan een andere eigenaar wordt de zichtbaarheid van het object i.v.m. privacy van de nieuwe eigenaar afgeschermd voor de opdrachtgever.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Allsetra en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.3. Uitsluitend de bevoegde rechter te Utrecht is bevoegd om van geschillen tussen Allsetra en opdrachtgever kennis te nemen.

II Dienstverlening

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze AV van toepassing indien Allsetra aan opdrachtgever diensten verleent.

Artikel 11. Uitvoering
11.1. Allsetra zal de dienstverlening naar beste kunnen en inzicht uitvoeren. Alle diensten van Allsetra worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
11.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Allsetra gerechtigd haar dienstverlening per fase op te schorten zolang opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase niet schriftelijk heeft goedgekeurd.
11.3. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering van de dienstverlening door een bepaalde persoon, is Allsetra steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door een derde met dezelfde kwalificaties.
11.4. Opdrachtgever verplicht zich om Allsetra in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Allsetra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Allsetra wordt verstrekt. Indien opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Allsetra het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van opdrachtgever, waaronder de kosten van het door Allsetra zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
11.5. Indien door Allsetra in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in een mobiel object, draag opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval een overdekte ruimte, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, brandblusapparatuur en een EHBO uitrusting.

Artikel 12. Wijziging en meerwerk
12.1. Wijzigingen op verzoek van opdrachtgever in de oorspronkelijke dienstverlening, van welke aard dan ook, dienen schriftelijk door Allsetra te worden aanvaard.
12.2. Indien Allsetra prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Allsetra.
12.3. Indien blijkt dat uitvoering van de dienstverlening niet kan leiden tot het door opdrachtgever beoogde resultaat, zal Allsetra opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden omtrent het vervolg van de dienstverlening. Opdrachtgever is Allsetra de overeengekomen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 13. Privacy
Opdrachtgever is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever bepaalt doel en middelen van de verwerking van deze persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Allsetra van alle vorderingen wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene. De Opdrachtgever verleent aan Allsetra de uitdrukkelijke toestemming om ter uitvoering van de overeenkomst of vanwege een legitiem belang aan de zijde van Allsetra persoonsgegevens te verwerken waarover zij de beschikking heeft gekregen via de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met de opdrachtgever uit te voeren en zal in overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd.
Allsetra is “verwerker” jegens de opdrachtgever in de zin van de AVG.

Artikel 14. Alarmopvolging
14.1. Allsetra zal alleen de (en ter vrije keuze welke) personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies verstrekt door de opdrachtgever. Allsetra staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde personen.
14.2. Allsetra heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan Allsetra en zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van opdrachtgever zal Allsetra een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.
14.3. Indien op verzoek van opdrachtgever een mobiele surveillance of een particulier rechercheur wordt ingeschakeld terwijl er geen sprake is van een alarmmelding, zullen aan opdrachtgever de kosten hiervoor in rekening worden gebracht.
14.4. Bij een geschil waarbij de door Allsetra geregistreerde signalen van de GPS volgsystemen en/of door Allsetra geregistreerde gegevens van opdrachtgever onderwerp van geschil zijn, is de registratie van c.q. database van Allsetra doorslaggevend.
14.5. Tijdens een alarmopvolging behoudt Allsetra het recht de login van de klant tijdelijk te blokkeren.
14.6. Indien opdrachtgever niet binnen 1 uur na constatering van de diefstal Allsetra daarvan op de hoogte heeft gebracht, worden de kosten voor de alarmopvolging separaat doorbelast.

Artikel 15. Externe Meldkamer
De externe meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de actiepatronen en draagt zorg voor contact met Allsetra. Allsetra is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van de externe meldkamer en de onjuistheid van de door de externe meldkamer verstrekte gegevens.

Artikel 16. Advies, Recherche en Schadeonderzoek (uitsluitend van toepassing op Tracer Schadeonderzoek – en Adviesbureau B.V.)
16.1. Tracer Schadeonderzoek – en Adviesbureau B.V.) is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de overheidswege gestelde regels en de (privacy)gedragcode van de Sectie ARS van de VPB.
16.2. Ter afsluiting van de uitgevoerde overeenkomst brengt Tracer Schadeonderzoek – en Adviesbureau B.V.) aan de opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.
16.3. In afwijking tot hetgeen vermeld in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden, zal Tracer Schadeonderzoek – en Adviesbureau B.V.) alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de overeenkomst tenminste tot vijf jaren na indiening van het eindrapport bewaren. Kladstukken c.q. concepten zullen minmaal één jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden aan opdrachtgever.

Artikel 17.ASP-service
17.1. De ASP-service geschiedt uitsluitend op een door Allsetra goedgekeurde locatie en op apparatuur die voldoet aan de door Allsetra gestelde normen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de apparatuur daaraan blijft voldoen, bij gebreke waarvan Allsetra gerechtigd is de dienstverlening op te schorten.
17.2. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van Allsetra omtrent de ASP-service op te volgen.
17.3. Allsetra is gerechtigd logfiles en dergelijke in te zien om het gebruik van de ASP-service te analyseren. Gegevens die niet direct herleidbaar zijn tot opdrachtgever kunnen door Allsetra aan derden ter beschikking worden gesteld.
17.4. De ASP-service is toegankelijk voor opdrachtgever door middel van een browser. De ASP-service is geoptimaliseerd voor de door Allsetra aangegeven browsers. De browsers waarvoor de ASP-service bij het tot stand komen van de overeenkomst is geoptimaliseerd zullen door Allsetra nader kenbaar worden gemaakt.
17.5. Allsetra is niet gehouden de toegang tot de ASP-service middels de in het vorige lid genoemde browsers optimaal te houden. Allsetra is gerechtigd, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de ASP-service die invloed kunnen hebben op de door opdrachtgever gehanteerde en/ of Allsetra geadviseerde browsers. Indien deze situatie zich voordoet, zal Allsetra zich er naar redelijkheid voor inspannen om opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Eventueel daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
17.6. Voor het gebruik van de ASP-service zal Allsetra opdrachtgever identificatiegegevens ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal daarmee zorgvuldig omgaan en draagt alle aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de identificatiegegevens.
17.7. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal of ander onrechtmatig gebruik Allsetra per ommegaande schriftelijk in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. In geen geval is Allsetra aansprakelijk voor misbruik en/ of onrechtmatig gebruik van de identificatiegegevens.
17.8. In geval van misbruik of onrechtmatig gebruik van de identificatiegegevens kan Allsetra opdrachtgever aanwijzingen geven die uitgevoerd dienen te worden. Indien is vastgesteld dat sprake is van misbruik danwel dat opdrachtgever de aanwijzingen van Allsetra niet heeft opgevolgd, is opdrachtgever direct in verzuim.
17.9. Allsetra is gerechtigd na schriftelijke aankondiging en met inachtneming van een redelijke termijn toevoegingen en/ of wijzigingen aan te brengen in de ASP-service bijvoorbeeld ten aanzien van de toegangsprocedures of de provider, hardware, programmatuur, en overige faciliteiten die van belang zijn om de ASP-service aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
17.10. Indien de wijzigingen in de ASP-service een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van opdrachtgever en/ of de functionaliteit van de ASP-service, kan opdrachtgever Allsetra verzoeken een alternatief aan te bieden. Indien Allsetra geen alternatief kan bieden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met Allsetra te ontbinden. Op Allsetra rust in dat geval geen terugbetalingsverplichting voor reeds betaalde vergoedingen danwel enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding.
17.11. Allsetra heeft geen controle over en inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en naar opdrachtgever. Allsetra treedt slechts op als doorgeefluik.
17.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer. Opdrachtgever vrijwaart Allsetra voor iedere aansprakelijkheidstelling van een derde in verband met het dataverkeer afkomstig van opdrachtgever.
17.13. Procesdata worden in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 18 maanden. Aan het einde van de overeenkomst is Allsetra niet gehouden tot het bewaren van procesdata.
17.14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die worden verzonden, bewerkt en/ of verwerkt door de apparatuur en/ of programmatuur van Allsetra. Opdrachtgever vrijwaart Allsetra van alle claims dienaangaande.
17.15. Voor zover opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt zij uitdrukkelijk in met het opnemen van persoonsgegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Allsetra voor doeleinden van administratie en beheer. Deze gegevens worden door Allsetra niet aan derden verstrekt behoudens in de gevallen dat Allsetra daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
17.16. Opdrachtgever is verplicht op een verantwoorde wijze gebruik te maken van de ASP-service en/ of de overige aangeboden faciliteiten. Het is niet toegestaan de ASP-service op een zodanige wijze te gebruiken dat zich beschadigingen voordoen in de systemen van Allsetra en/ of derden en/ of zich verstoringen in het gebruik kunnen voordoen, bijvoorbeeld door middel van misconfiguratie, dan wel voor illegale praktijken of in strijd met de overeenkomst te gebruiken

III Levering van producten

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast het in de eerste en tweede afdeling van deze AV bepaalde van toepassing, indien Allsetra aan opdrachtgever producten levert en/ of een gebruiksrecht verleent op elektronische producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatieproducten, programmatuur, websites en databanken.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
18.1. Alle door Allsetra in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Allsetra totdat opdrachtgever aan alle vorderingen – waaronder in ieder geval die genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW – die Allsetra heeft dan wel zal verkrijgen heeft voldaan.
18.2. Door Allsetra geleverde producten mogen niet door opdrachtgever worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
18.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Allsetra daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
18.4. Voor het geval Allsetra haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Allsetra en door Allsetra aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Allsetra zich bevinden en die producten terug te nemen.

Algemene Voorwaarden Allsetra B.V. 2018

Top