Privacy Verklaring Allsecom Group B.V.*

Dit is de Privacy Verklaring van Allsecom Group B.V. In deze verklaring staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met onze klanten verkrijgen. Allsecom Group B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Allsecom Group B.V., is gevestigd aan de Ceintuurbaan 26-C te Zwolle.

Contactgegevens:
www.allsetra.nl
Ceintuurbaan 26-C
8024 AA Zwolle
tel: 0383760276

Allsetra heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Wilt u met de FG in contact komen, stuur dan een mail naar info@allsetra.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Allsetra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allsetra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor ons is de privacy van de klant erg belangrijk, daarom doen wij dan ook ons uiterste best om alle klantgegevens te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen te kunnen waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens nodig. Allsecom Group B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat de klant gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat de klant deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
• De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
• Het plannen van een afspraak om de bestelde systemen in te kunnen bouwen op locatie
• Opslag van klantgegevens in ons systeem, om de overeenkomst en of lopend abonnement tussen de klant en Allsecom Group B.V. te kunnen uitvoeren;
• Opslag van alle gegevens t.b.v. de objecten van de klanten om deze te kunnen beveiligen;
• Gegevens van het object die nodig zijn om correcte en afgesproken alarmopvolgingen te kunnen bewerkstelligen
• Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.
Indien wij niet beschikken over bepaalde gegevens van de klant kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren/waarborgen.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De opnames worden gebruikt voor coaching, en alleen coaches en de medewerker die met de klant het gesprek heeft gevoerd hebben toegang tot de opnames. Tevens kunnen de gesprekken worden teruggeluisterd indien het belangrijke informatie kan bevatten om een diefstal van een object juist op te kunnen volgen of rapporteren/evalueren. De bewaartermijn van het telefoongesprek is zes maanden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij gegevensoverdracht maken wij gebruik van het zogenaamSSL-certificaat (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid. Dat de klant zijn/haar gegevens versleuteld verzonden worden kan opgemerkt worden aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van de browser.

Gegevens van platformbezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van het bezoek van onze klanten aan het platform. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om het gebruiksgemak van het platform van de klant zo optimaal mogelijk te maken, een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en het platform te ontwikkelen en aan te passen aan de voorkeuren van de klant. Op onze website maken we geen gebruik van cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wanneer de klant de dienstverlening bij ons beëindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. De klant heeft recht op inzage van de gegevens die wij van de klant hebben nadat de klant de dienstverlening bij ons heeft beëindigd. Elke klant kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant zelf wordt gedaan, dient de klant dit verzoek per mail, op een voor ons bekend email adres, in te dienen. Ook vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs ter controle. Ter bescherming van de privacy verzoeken kan de klant de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Allsecom Group B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op het verzoek van de klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
Allsecom Group B.V. verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Waar nodig heeft Allsecom Group B.V. met de betreffende partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze partijen ook aan moeten geven te voldoen aan de verplichtingen t.b.v. de bescherming van de persoonsgegevens en dat zij voldoen aan de AVG richtlijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Allsetra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allsetra.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Allsetra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Allsetra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@allsetra.nl.

*Deze privacy verklaring geldt voor Allsecom Group B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen.

Top